នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en), Français (fr), Español (es),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/recording-...ing-weather

Access Agriculture Training Video

In a notebook, you can write down the predictions of the weather based on natural indicators, the actual daily weather, the farm activities and crop performance. This allows you to learn from year to year, share experiences with others and better plan for the future.

 

Available languages

Aymara   Bambara   Bemba   English   French   Luganda   Quechua   Spanish