នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Français (fr),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: Ouedraogo Ousséni

Event: Forum Ouest-Africain de ECHO 2023 (14 កុម្ភៈ 2023)

Theme Produire et consommer bio