នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Español (es),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: Zorayda Leiva Zamora

Event: ECHO Congreso Agricultura y Desarrollo Comunitario - Managua Nicaragua (27 កញ្ញា 2016)

La naturaleza sirve al hombre desde la creación del mundo. Los antepasados observaron los beneficios  que esta proporciona y especialmente el árbol de ojoche e  hicieron uso  de  él. Dado a las situaciones que se vivían en sus tiempos, un ejemplo claro de ellas era los escasez de alimentos causados por las sequías. Sin embargo el mismo hombre  con la revolución de alimentos chatarras, se encargó de destruir la cultura de alimentación nutritiva y saludable, en la actualidad se pretende rescatarlo los buenos hábitos. 

Zorayda Leiva; Ing. Agrónomo generalista, egresada de la  Universidad Nacional  Agraria (UNA), he centrada mis estudios en el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), actualmente me desempeño  como coordinador y capacitador de la ONG Maya Nut Instituto, en el tema de Brosimun alicastrum( ojoche), alimento alternativo y nutritivo.


តំបន់

Latin America and ...