នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: Sef Slootweg – GIZ – NRM – Loliondo

Event: 3rd ECHO East Africa Pastoralist Symposium (07 មិនា 2018)

Towards middle and high income for the people in the Ngorongoro District, Tanzania