នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

http://worldweather.wmo.int/en/apps.html

Android / iOS

The "MyWorldWeather" is the mobile application of the "World Weather Information Service", supporting the major iPhone and Android platforms. Equipped with location-based technology to detect a user's locality, the application can automatically display the latest official weather forecasts for the city closest to the user from over 1,600 cities around the world.