នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English,
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

http://www.iwmi.cgiar.org/

The International Water Management Institute (IWMI)is a non-profit, scientific research organization focusing on the sustainable use of water and land resources in developing countries. IWMI works in partnership with governments, civil society and the private sector to develop scalable agricultural water management solutions that have a real impact on poverty reduction, food security and ecosystem health. Headquartered in Colombo, Sri Lanka, with regional offices across Asia and Africa, IWMI is a CGIAR Research Center and leads the CGIAR Research Program on Water, Land and Ecosystems (WLE).

IWMI’s Mission is to provide evidence-based solutions to sustainably manage water and land resources for food security, people’s livelihoods and the environment.


Collections