នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Français (fr), Español (es), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/slm08-park...groforestry

AccessAgriculture Training Video

Trees produce timber and firewood, but also fruit, pods, leaves and medicines for people and livestock. Some species help improve soil fertility and reduce local temperatures. The system supports crops and livestock.

Available languages

Arabic   Bambara   Chichewa / Nyanja   English   Fon   French   Hausa   Mooré   Peulh / Fulfuldé / Pulaar   Spanish   Wolof