នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This book may no longer be available in print.

Worldwatch Report 179

48 pages, illustrated, photos

Publication Details

  • Published: 2009
  • Publisher: Ecoagriculture Partners and Worldwatch Institute
  • ISBN-13: 9781878071910
  • Dewey Decimal: 577.55
  • ECHO Library: 577.55 SCH