នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

mosaicscience.com/story/poo-toil...loowatt-future/

Lack of toilets is not a problem unique to Madagascar. The World Health Organization (WHO) estimates that 2.4 billion people lack access to basic toilet facilities, and nearly 1bn can’t even do their business in private, practising so-called ‘open defecation’, resorting to fields, street gutters or creeks. Many countries, primarily in sub-Saharan Africa and South Asia, face similar sanitation challenges, says Francis de los Reyes at North Carolina State University, who designs sanitation management solutions for developing counties.

In many places building a flushing toilet system, as we know it, is nearly impossible. Some places simply don’t have enough water. Some have too much, which complicates water treatment processes because of floods and overflows. Others don’t have the means to build the water-based infrastructure. That’s why Loowatt, a London-based startup, came up with a radically different flushing solution – one that doesn’t use water at all.


ស្លាក

Toilet

តំបន់

East Africa

Collections