នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Amazon.com Description

An ELBS/LPBB edition is available.

Publication Details

  • Published: 1989
  • Publisher: Macmillan Education
  • ISBN-10: 033344857X
  • ISBN-13: 9780333448571
  • ECHO Library: FA 52