នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.worldhunger.org/world-child-h...-hunger-facts/

Nutritious foods in adequate amounts are essential for everyone but particularly for children. In early childhood, adequate nutrition can ensure healthy growth, proper organ formation and function, a strong immune system, and neurological and cognitive development. Nutrition, too, has increasingly been recognized as a basic pillar for social and economic development. Well-nourished people can learn new skills, think critically and contribute to their communities. Improving child nutrition impacts global, national and regional child survival, primary education, women’s empowerment, and maternal and child health rates.


ស្លាក

World Hunger