នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

http://climateinstitute.cals.cornell.edu/

The Cornell Institute for Climate Change and Agriculture (CICCA) serves as a focal point to facilitate research, education, and outreach to help farmers in the Northeast become more resilient to extreme weather and climate variability and reduce their impact on climate change, through increased use of renewable energy and adoption of best management practices.


ស្លាក

Climate Change