នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en), Español (es), Français (fr),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/managing-c...attle-ticks

Access Agriculture Training Video

Ticks are small creatures like insects that attach to the body of animals to suck their blood. Ticks cause diseases like skin lesions. The animals will become skinny and no longer produce milk.

 

Available languages

Arabic   Ateso   Bangla   Chitonga / Tonga   English   French   Hausa   Hindi   Kiswahili   Peulh / Fulfuldé / Pulaar   Spanish   Yoruba