នេះ Video មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Dari (prs), 汉语 (zh), Français (fr), Español (es), বাংলা (bn), Lingala (ln), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Compost can be used to improve the quality of your soil. You can use plant materials, animal manure and kitchen scraps to create compost. Compost will add nutrients and organic matter to your soil. This animation explains the process of creating and storing compost.

Scientific Animations Without Borders (SAWBO) is a university based program. SAWBO transforms extension information on relevant topics such as agriculture, disease and women's empowerment, into 2D, 2.5D and 3D animations, which are then voice overlaid into a diversity of languages from around the world.

All SAWBO animations are made freely available to anyone wishing to use them for educational purposes. Animations can be downloaded from a diversity of SAWBO channels and used on computers, tablets, cell phones, TVs, and overhead projection systems.

SAWBO’s animations are FREELY available for you to use them for educational purposes.

 

To see if this video is available in other languages, click here.