នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

http://agris.fao.org/agris-search/index.do

A global public domain database maintained by FAO with more than two million structured bibliographical records that cover many aspects of agriculture, including forestry, animal husbandry, aquatic sciences and fisheries, human nutrition and extension from over 100 participating countries. The bibliographic references contain either links to the full text of the publication or additional information retrieved from related Internet resources. The available material includes unique grey literature such as unpublished scientific and technical reports, theses, conference papers, government publications, and more.