នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

https://vtechworks.lib.vt.edu/handle/10919/64847

The Sustainable Agriculture and Natural Resource Management (SANREM) Knowledgebase is a collection of information resources (books, reports, journal articles, videos, movies, presentations) produced or identified, classified, and summarized by SANREM researchers. This collection provides direct access or links to resources relevant to sustainable agriculture and natural resource management.