នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

https://www.fao.org/documents/card/en/c/i9968en/

FAO, 2021

A Tool to Strengthen Local Land Governance

Respecting free, prior and informed consent is a collective right that belongs to every member of a community. This means that communities have the right to make decisions through their own freely chosen representatives and their institutions, customary or otherwise, such as local authorities and local elected officials. This accompanying guide must be used for training in free, prior and informed consent.