នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.growables.org/information/Tr...ruit/loquat.htm

Growables

Origin
The loquat is indigenous to southeastern China and possibly southern Japan, though it may have been introduced into Japan in very early times. It is said to have been cultivated in Japan for over 1, 000 years. The western world first learned of it from the botanist Kaempfer in 1690. Thunberg, who saw it in Japan in 1712, provided a more elaborate description. It was planted in the National Gardens, Paris, in 1784 and plants were taken from Canton, China, to the Royal Botanical Gardens at Kew, England, in 1787. Soon, the tree was grown on the Riviera and in Malta and French North Africa (Algeria) and the Near East and fruits were appearing on local markets. In 1818, excellent fruits were being produced in hothouses in England. The tree can be grown outdoors in the warmest locations of southern England. 5

Description
A tree of moderate size, the loquat may reach 20 to 30 ft (6-9 m), has a rounded crown, short trunk, and woolly new twigs. 5


ស្លាក

Loquat