នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This book may no longer be available in print.

26 pages, tables

MFS Series, no. 25

Publication Details

  • Published: 1992
  • Publisher: International Centre for Integrated Mountain Development, Nepal
  • Dewey Decimal: 333.76
  • ECHO Library: 333.76 JOD