នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Français (fr), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/coffee-gro...rganisation

Access Agriculture Training Video

For years coffee farmers in Uganda have been at a disadvantage, but over the past 10 to 15 years some incredible changes have been seen - thanks to farmers organising themselves into groups. By working together they have increased the quality of their coffee crop and received better prices, making it a sustainable and worthwhile business. If the group is run well there are many positives, with members wanting to contribute and not let down their fellow farmers.

Available languages

Arabic   Ateso   English   French   Kiswahili   Luganda   Spanish