នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English,
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

កំណត់ថ្នាក់អត្រា​ធនធាន​នេះ


Book Recommendation

Gardening in Florida is often confusing to both the native Floridian and the individual who moves into the state from other areas. Because the temperate Florida climate is milder than that of most of the nation, gardening in the state is based on quite a different schedule than that found in colder climates. Florida gardening should be year-round rather than seasonal, although the divergences in climate and soil in the northern, central, and southern parts of the state call for differences in planting, care, and propagation. Novice Florida gardeners will find the answers to their many questions, while those more experienced will find indispensable the gardening ideas, advice, and methods contained in Your Florida Garden.

Publication Details

  • Publisher: University of Florida Press
  • Dewey Decimal: 635.097
  • ECHO Library: 635.097 WAT

ស្លាក

Gardening

Purchase