នេះ Article មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

1

big tropical or Seminole pumpkin or any pumpkin

1

lb ground beef or any meat

1

cup oil  

2

  indian firecracker peppers (to taste)

1

large onion  

2

tbsp salt  

 

  rice for the soup to go onto

2

lbs potatoes optional

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1. Cut the skin off the pumpkin and scrape the seeds out.
  2. Cut all that flesh into cubes so it can be cooked down.
  3. Cut the onion into bits   
  4. Brown the pound of beef, breaking it up as much as possible
  5. Put the pumpkin cubes into a large pot and cover with water. 
  6. Bring to a boil and once the pumpkin is soft, mash it up (about 45 minutes)
  7. Add salt, pepper, onion, oil and beef
  8. Simmer for another hour.  Soup should be thick like apple sauce
  9. Cook rice as normal and serve pumpkin soup over it.
  10. Potatoes can be sliced thinly, deep fried, salted, and added to the soup just before eating.

 


ស្លាក

Pumpkin