នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: Betsy Myhre

Betsy Langford (now Betsy Myhre), ECHO staff presents on how to hand pollinate pumpkins for seed saving and genetic preservation. 


Collections