នេះ Publication Issue មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 • Grassroots innovations for survival
 • Farmer Innovation in the South Pacific
 • Forging partnerships with innovative farmers in Tanzania
 • Sowing maize in pits
 • Chains of innovation by farmers in Cameroon
 • Devil's tie bedevils water: am Irob innovation
 • How communities assess local innovators
 • Gafsa regional radio
 • Innovation by Tunisian women in dryland farming
 • Three models of extension by farmer innovators
 • Farmer innovation