នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

https://www.feedipedia.org/node/198

Locust meal, locusts, desert locust, migratory locust, red locust, grasshoppers, grasshopper meal, katydids, crickets, cricket meal, house cricket, field cricket, Mormon cricket, Orthoptera, Acridids, Acrididae, Gryllidae, Tettigoniidae [English]; locustes, criquets, sauterelles, grillons [French]; saltamontes, chapulines, langostas, gríllidos, grillos [Spanish]; gafanhotos, acridianos, tucuras, grilo [Portuguese]; sprinkane [Afrikaans]; treksprinkhaan, krekels [Dutch]; Wanderheuschrecken, Kurzfühlerschrecken, Echten Grillen [German]; belalang, cengkerik, jangkrik [Indonesian]; walang [Javanese]; simeut [Sundanese]; nzige, panzi [Swahili]; tipaklong, kamaksi [Tagalog]; çekirgeler, cırcır böceği [Turkish]; châu chấu, Dế mèn [Vietnamese]; ዋዝንቢት [Amharic]; جرادة ,الجندب , جداجد حقيقية [Arabic]; পঙ্গপাল, ঘাসফড়িং [Bengali]; ကျိုင်းကောင် [Burmese]; 蝗蟲, 草蜢, 蟋蟀 [Chinese]; ακρίδα, γρύλων [Greek]; ארבה , צרצריים [Hebrew]; झींगुर [Hindi]; ワタリバッタ, コオロギ [Japanese]; 메뚜기, 귀뚜라미과 [Korean]; വെട്ടുക്കിളി, പുൽച്ചാടി, ചീവീട് [Malayalam]; ملخ , جیرجیرک [Persian]; Саранча [Russian]; வெட்டுக்கிளி [Tamil]; మిడత, ఇలకోడి [Telugu]; ตั๊กแตน, จิ้งหรีด [Thai]