នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Português (pt), Français (fr), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

https://www.accessagriculture.org/rotary-weeder

Access Agriculture Training Video

Effective weed management can increase yields by more than 50%, but usually takes a lot of time. As a farmer it is therefore worthwhile investing in labour-saving weed management tools. In this video you can learn how to control weeds in lowland rice using the rotary weeder.

 

Available languages

Dagbani   English   French   Kiswahili   Portuguese