នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/herbal-pes...t-repellent

Access Agriculture Training Video 

Some plants repel insects naturally. Grow them in between your crop to deter insects. By knowing the wild plants that grow in your area, you can prepare your own herbal insect repellent at no cost. Add cow urine to help extract the repelling compounds from milky latex leaves, bitter-tasting leaves and aromatic leaves. It is best to alternate two types of herbal repellent. Prepare a second type of insect repellent with the paste from, ginger, garlic and chillies.

Available Languages: 

EnglishFrenchTamil