នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

spore.cta.int/dossiers/article...8833-43c05d672b9a

Abstract, Spore, 2019 April

Feeding the world's growing population – two-thirds of whom will live in urban areas by 2050 – calls for agricultural innovation to facilitate food production in ever smaller spaces, especially in cities.

With cities expanding and climate change placing greater constraints on agriculture, the agrifood sector must innovate to be able to feed people in urban areas. In this constricted setting, how can more food be produced in small spaces, and at affordable prices? Rapid urbanisation, land pressure and labour migration to cities often go hand in hand with difficulties related to unemployment, poverty, food insecurity and malnutrition. Solutions to these challenges are nevertheless available.