នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This book discusses practical design for town and country in permanent agriculture.

Publication Details

  • Publisher: Tagari
  • ISBN-10: 0908228007
  • Dewey Decimal: 631.58
  • ECHO Library: 631.58 MOL