នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: Geoffrey Wheeler

Event: ECHO Asia "Improving Lives" Agriculture & Community Development Conference (03 តុលា 2017)

There are many appropriate building technologies available. How environmentally friendly are they? Earthquake resistant? Typhoon resistant? How can we introduce new materials to a traditional construction culture? Why would we want to produce our own materials? How can we make production accessible to women? In what cases does it make sense to use a new technology? We’ll consider interlocking compressed earth blocks, micro concrete roofing tiles, rice husk ash cement, bamboo, and more.