នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: Said Silim

Event: ECHO East Africa 4th Biennial Symposium on Sustainable Agriculture Best Practices (07 កុម្ភៈ 2017)

Pigeon pea is an important green manure/cover crop with multiple agronomic and market impacts for small farmers, and fits ideally in a conservation agriculture system. 

Presenter : Said Silim has recently retired from a distinguished career in international development from ICRISAT, and helped to raise the profile of pigeon pea in Africa.