នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Español (es),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

En este siglo, en el que la poblacio'n mundial aumenta di'a con dia, la produccio'n de alimentos ha pasado a ser un problema critico.  Las plantas son los u'nicos seres vivos capaces de captar la energia solar, a trave's del proceso de fotosinteses, y transformarla en elemotos nutritivos que alimentan al hombre.  Con el objeto de proporcionar conocimientos ba'sicos en lo que se refiere a la produccio'n agricola, se han elaborado los manuales PRODUCCION VEGETAL, en los cuales se describen las plantas, los requisitos ambientales y los m'etodos de implantacio'n, manejo, proteccio'n y cosecha de cultivos, a fin de obtener alimentos y ostros productos u'tiles al hombre.

Publication Details

  • Published: 2001
  • ISBN-10: ‎ 9682433835
  • ISBN-13: 978-9682433832
  • Dewey Decimal: 631
  • ECHO Library: 631

ស្លាក

Beans

Purchase