នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: Mark Ritchie, Ph.D.

Event: 2019 ECHO Asia Agriculture & Community Development Conference (01 តុលា 2019)

This two part session will give an overview of what regenerative agriculture is, using case studies of the potential for regenerative agriculture to heal ecosystems and sequester carbon, while producing food. A quickly growing movement in both the Global North and the Global South, regenerative agriculture goes beyond organic to find ways to mimic natural ecosystems to both improve local ecology as well as sustainably produce food. These sessions will be participatory, breaking into small groups of discussion and application.