នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This binder contains reference materials for green manure/cover crops, practices of agroforestry, salt, dryland farming, nutrition and ECHO help.

Publication Details

  • Published: 2003
  • Dewey Decimal: 634.99
  • ECHO Library: 634.99 BLA