នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: Florency Kimuyu

Event: ECHO East Africa Symposium 2015 Presentations (03 កុម្ភៈ 2015)


តំបន់

East Africa