នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This book may no longer be available in print.

436 pages, illustrated, tables

Publication Details

  • Published: 2011
  • Publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations
  • ISBN-13: 9789251068762
  • Dewey Decimal: 630.967
  • ECHO Library: 630.967 FAO