នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.cambridge.org/core/services/...rs_in_ghana.pdf

Abstract, Journal of Agricultural and Applied Economics, 2020

The study examines the effects of adoption of sustainable land management practices on farm households’ technical efficiency (TE) and environmental efficiency, using household-level data from Ghana. We employ selectivity biased-corrected stochastic production frontier to account for potential bias from both observed and unobserved factors. The empirical results show that adopters exhibit higher levels of TE and output, compared with the nonadopters. However, the results reveal that adopters are found to use excess herbicides that could have adverse environmental consequences. The results also reveal that extension services and access to credit positively and significantly correlate with TE.

Keywords: Environmental inefficiency; frontier; metafrontier model; stochastic production; sustainable land management

Cambridge University Press


ស្លាក

Ghana

តំបន់

West Africa