នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: Abram Bicksler Ph.D.

Event: Cambodia Seed Saving Workshop 2015 (02 ធ្នូ 2015)

An introduction to plant and seed biology, including pollination, germination, multiplication, selection, isolation, and how to select seed.