នេះ Article មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

3

cups pumpkin puree  

1

cup water  

¼

cup margarine  

¼

cup sugar  

1-1/2

cups cornmeal (imphuphu, maize meal) finely ground

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1. In a thick bottomed pan, boil pumpkin puree, water, margarine and sugar.
  2. Mix in cornmeal until soft peaks form.
  3. Bring to boil, allow to sit on lowest heat on stove for 30 minutes.

 


ស្លាក

Pumpkin