នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This book may no longer be available in print.

From "Molds, mushrooms, and mycotoxins," by Clyde M. Christensen

Publication Details

  • Published: 1975
  • Publisher: University of Minnesota Press
  • Dewey Decimal: 630.7
  • ECHO Library: 630.7 CHR