នេះ Publication Issue មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Approximately 40 breeds of chicken discussed in this chart including: 

  • Ameraucana
  • Ancona
  • Andalusian
  • Appenzeller
  • Araucana
  • Aseel
  • Australorp or Black Australorp