នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Français (fr), Español (es), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/slm10-mana...egeneration

Access Agriculture Training Video

Farmer managed natural regeneration (FMNR) has helped to "regreen" five million hectares of land in Niger after three decades of destruction. It is an effective way of reintroducing parkland agroforestry to help improve management of crops and livestock.

 

Available languages

Arabic   Bambara   Bemba   Chitonga / Tonga   English   French   Hausa   Mooré   Peulh / Fulfuldé / Pulaar   Spanish   Wolof