នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

https://www.mdpi.com/1420-3049/23/12/3104

Abstract, Molecules, 2018

Background: Adansonia digitata L. (Malvaceae), also known as baobab, is a tree attracting recent interest especially due to the high nutritional value of the fruit pulp. However, few studies are reported on the secondary metabolite content, showing high variability depending on the geographic region. Methods: In this study, the chemical profiles of Malian commercial baobab fruits and leaves, focused on phenolic content, were investigated by HPLC coupled with a photodiode array (PDA)/UV and an electrospray ionization (ESI) mass spectrometer (MS) and gas chromatography (GC)/MS. In addition, the extracts of fruit pulps obtained from three different markets (Fruits 1, 2, and 3) were evaluated for their total phenolic content (TPC), antioxidant activity and α-glucosidase inhibition. Results: Baobab fruit pulps were found to be rich in procyanidins and flavonol glycosides, with tiliroside as the major constituent. The baobab leaves showed a similar profile respect to the fruits, but with more detected phenolics. All fruit pulp extracts exerted antioxidant activity (highest for Fruit 3) and higher α-glucosidase inhibition than acarbose used as standard. Conclusions: This study confirmed the variability of baobab with different origins and indicated Malian species baobab as a promising source of health-promoting substances. View Full-Text

Keywords: Adansonia digitatabaobabphenolstilirosidevolatile organic compoundsantioxidant activityantidiabetic activityLC-ESI-MS/MS


ស្លាក

Mali Baobab