នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

A Comprehensive directory for all growers.  Over 43,000 seeds including 6,000 vegetables and where to buy them.

Publication Details

  • Published: 1998
  • Publisher: Karen Platt
  • ISBN-10: 0952881020
  • ISBN-13: 9780952881025
  • Dewey Decimal: 581.467
  • ECHO Library: 581.467 PLA