នេះ Article មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

½

cup rice flour  

1

handful winged bean flowers  

1

tbsp grated coconut  

3

cups water  

 

  salt

 

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1.  Mix rice flour and cold water
  2. Cook over the fire stirring all the time
  3. Grind grated coconut & leaves very finely
  4. Add this to the rice porridge
  5. Add salt & cook for 2 minutes
  6. Serve hot

ស្លាក

Winged Bean