នេះ Video មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This video overviews 5 tropical forages that are suitable to feed to rabbits: 

  • Mulberry - Morus spp.
  • Tick Trefoil - Desmodium rensonii
  • Napier/Elephant/Uganda grass - Pennisetum purpureum
  • Red Mombin - Spondias purpurea
  • Mexican Sunflower - Tithonia diversifolia