នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Français (fr), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/seed-sorti...g-flotation

AccessAgriculture Training Video

Why not try the technique of seed flotation before sowing your seed. By using this technique any poor seeds which have been attacked by insects will float to the top, leaving the good seed on the bottom. This video is part of the Rice Advice DVD.

 

 

Available languages: 

Ateso   Bangla   Burmese   Chichewa / Nyanja   English   French   Hindi   Kiswahili   Luganda   Lugbara   Luo (Uganda)   Runyakitara   Tumbuka