នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Français (fr), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/making-rai...p-and-goats

Access Agriculture Training Video

In traditional sheds, sheep and goats are often kept on the ground. The animals are in direct contact with their urine and droppings. Because of poor hygiene many animals get sick. You can easily make a raised platform inside your existing shed to solve these problems.

 

 

Available languages

Arabic   Bangla   Burmese   Chichewa / Nyanja   English   French   Hindi