នេះ Collection មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

  1. ធនធានសំខាន់ 20 វិច្ឆិកា 1998 Complete reference and source book of edible plants of the world, invaluable to gardeners, cooks, economic botanists, those in the specialty and gourmet foods business. Includes 3,000 species and 7,000 varieties of food plants. More than 1300 catalog sources for seeds, plants and food products...
  2. ធនធានសំខាន់ 01 មករា 1999 An inventory of seed catalogs listing all non-hybrid vegetable seeds available in the U.S. and Canada. Copy of the 1st and 2nd Edition. Asia library has the 6th edition.
  3. ធនធានសំខាន់ 01 ធ្នូ 1998 A Comprehensive directory for all growers. Over 43,000 seeds including 6,000 vegetables and where to buy them.
  4. ធនធានសំខាន់ 01 មករា 2002 This directory is intended to contribute to the informed use of tree germplasm which is an essential component of sustainable forestry and agroforestry practices and to promote wider use of quality germplasm.

កំពុងស្វែងរកលទ្ធផលបន្ថែមទៀតឬ?

Search ECHOcommunity for more resources about Book Key Resources - Seed Sources & Germplasm


More Related Resources

សៀវភៅ

Find books about Book Key Resources - Seed Sources & Germplasm