នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This book may no longer be available in print.

103 pages, illustrated, photos

Publication Details

  • Published: 1962
  • Publisher: Food and Agricultural Organization of the United Nations
  • Dewey Decimal: 613.282
  • ECHO Library: 613.282 FAO